Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

„Pobierz Pełnomocnictwo”

Broker doradza i występuje w imieniu klienta w kontaktach z Ubezpieczycielami nie tylko na etapie doprowadzenia do zawarcia korzystnej umowy ubezpieczenia, lecz również uczestnicząc w procesie obsługi zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujący m.in. udział w egzekwowania należnego odszkodowania. Ponadto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego broker uczestniczy w charakterze biegłego lub pełnomocnika klienta. Rola brokera w procedurze publicznej może polegać m.in. na oszacowaniu wartości zamówienia, przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), uczestnictwa w komisji przetargowej w sprawach merytorycznych dotyczących prowadzonego postępowania.

Broker ubezpieczeniowy jest wynagradzany prowizyjnie przez Zakład Ubezpieczeń po doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi rynkowymi praktykami.