Współpraca z Klientem:

Rozpoczęcie współpracy, każdorazowo poprzedzone jest dokładnym poznaniem indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Kolejnym etapem jest podpisanie stosownej umowy, która unormuje wzajemne relacje. Na podstawie podpisanej umowy zostaje również udzielone pełnomocnictwo dla GSU Broker Sp. z o.o. do reprezentowania Klienta przed organami podatkowymi. W szczególności usługa polega na przygotowaniu i składaniu deklaracji do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzeniu korespondencji z właściwymi organami podatkowymi i ubezpieczeniowymi oraz reprezentowaniu w trakcie kontroli prowadzonej przez organ do tego uprawniony.

W zależności od poczynionych ustaleń usługi księgowe wykonywane są w siedzibie firmy GSU Broker Sp. z o.o. lub w siedzibie Klienta.

Dokumenty księgowe stanowiące podstawę do zapisów w Księdze i Ewidencjach przekazywane są w umówionych terminach. Klienci, którzy zdecydują się na osobiste dostarczanie dokumentów księgowych do naszej siedziby mają możliwość skorzystania z parkingu znajdującego się pod tym samym adresem.

GSU Broker Sp. z o.o. posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obsługa księgowa prowadzona jest w oparciu o licencjonowany program informatyczny OPTIMA, zgodny z wymogami Ministra Finansów z wykorzystaniem sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa.