Usługi Brokera Ubezpieczeniowego :

Brokerzy z GSU Broker Sp. z o.o. wykonują czynności brokerskie na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa/listu brokerskiego - wzór listu brokerskiego. Szczególnie dbamy o indywidualne podejście do każdego Klienta. Wiemy, że tylko w taki sposób będziemy w stanie zbudować optymalne rozwiązanie ubezpieczeniowe uwzględniające specyfikę i potrzeby Klienta.

Proponujemy Państwu usługi brokera ubezpieczeniowego obejmujące:
 • Audyt ubezpieczeniowy - zbadanie aktualnego stanu ubezpieczeń.
 • Budowę programu ubezpieczeniowego - określenie ryzyk i warunków na jakich mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia - negocjacje z ubezpieczycielami warunków ochrony ubezpieczeniowej oraz przedłożenie Klientowi informacji z tychże negocjacji w postaci pisemnej rekomendacji najwłaściwszej oferty ubezpieczeniowej.
 • Obsługę zawartych umów ubezpieczenia w szczególności poprzez:
  • uczestnictwo w postępowaniach o odszkodowanie,
  • doubezpieczenia, rozliczenia umów ubezpieczenia,
  • cesje,
  • kontrolę terminów wznowień.
 • Szkolenia z zakresu ubezpieczeń dla Klienta i informowanie o zachodzących zmianach w prawie regulującym umowy ubezpieczenia.